O TCHATCHIPEN, Nr. 87, Juli–September 2014, S. 60

Els Rudari i els Bajeschi són dues minories que parlen romanès, assentades pràcticament en tots eis països balcànics, Fins avui, predominava, en l’àmbit científic i en l’imaginari col·lectiu, l’opinió que aquests grups havien assimilat la cultura rromà i que havien perdut la seva pròpia lIengua i idiosincràsia.

Per tant, el cas dels Rudari i els Bajeschi serveix per fer-nos una pregunta principal en la investigació dels Rroma i gitanos dei mon: Tots eis gitanos son Rromà simultàniament? La història i el present dels Rudari i els Ba jeschi són la clau per comprendre de molts processos de desenvolupament històric i de la formació dels subsistemes sociables de I’etnicitat.

Per a molts, l’origen poc clar dels Rudari i els Bajeschi representa una incertesa pel fet que no es reconeixen ni en eis romanesos, ni tampoc en els Rromà. Aquesta ambigüitat és beneficiosa en alguns casos, ja que poden escollir entre una o altra identitat segons les seves necessitats.